Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Al onze verkopen en leveringen van diensten geschieden tegen de hier beschreven voorwaarden,
  waarmee de klant zich expliciet akkoord verklaard. Wij wijzen alle verkoopsvoorwaarden af die op documenten uitgaande van de klant zouden voorkomen.

 2. Onze prijsoffertes zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum ervan.
  Na verloop van deze termijn en in zoverre de klant vooralsnog wenst over te gaan tot bestelling kan deze worden geweigerd of kunnen de prijzen worden herzien.

 3. Iedere schade, zowel in hoofde van ons zelf, de klant of derden, die het gevolg is van de levering, het transport of een goede uitvoering der werken volgens de regels der kunst, is integraal ten laste van de klant. In geen geval kunnen wij instaan voor beschadigingen, diefstal, vorstschade of hergroei.

 4. Alle klachten welkdanige met betrekking tot goederen en/of leveringen dienen, op straffe van verval,
  gedaan te worden per aangetekende brief binnen de drie dagen na de levering van de goederen en/of diensten. Hetzelfde geldt met betrekking tot een klacht ten aanzien van het gefactureerde.

 5. Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting gegeven en vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding.

 6. In zoverre de klant wijzigingen wenst aan het heen overeengekomen, behouden wij ons het recht voor daaraan al dan niet gevolg te verlenen. In elk geval geschieden de wijzigingen op risico en verantwoordelijkheid van de klant en heeft deze nimmer aanleiding tot een prijsvermindering.
  In zoverre de wijziging tot een meerkost leidt, zal de meerprijs ten koste van de klant en zal evident de uitvoeringstermijn worden verlengd.

 7. De klant is ertoe gehouden om ons vooraf en schriftelijk op de hoogte brengen van de aanwezigheid van ondergrondse leidingen of andere obstakels en de plaats ervan aan te duiden.
  Bij gebreke daaraan is iedere schade ten laste van de klant.

 8. Alle facturen zijn betaalbaar op onze zetel op dertig dagen na factuurdatum tenzij expliciet tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

 9. Zonder vereffening van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke in gebreke stelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar.
  Daarbovenop is evenveel van rechtswege en zonder voorafgaandelijke in gebreke stelling een forfaitaire schadevergoeding in geval van niet tijdige betaling en wel ten bedrage van 10% op de openstaande factuurschuld (saldo).
  Zelfs bij toekenning van een respijt van betaling en dit uit hoofde van schadevergoeding wegens geleden handelsnadeel en stoornis in de economische programmatie van het bedrijf. De noodzakelijke administratieve opvolging enz.

 10. In zoverre niet of niet gehele betaling van openstaande facturen: behouden wij ons het recht voor onmiddellijk alle verdere leveringen en prestaties zoals nochtans bedongen te staken.

 11. De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom zolang deze waren niet integraal betaald zijn
  (hierin begrepen hoofdsom, verhogingsbeding, intresten en kosten) of zolang alle wissels en/of cheques niet integraal geïncasseerd zijn. Voor een bedrag gelijk aan het nog te betalen saldo, zijn de goederen in consignatie bij de kopers. Wij kunnen op elk moment de goederen revindiceren de vordering hiertoe wordt aan de koper bij gewone brief of per faxbrief kenbaar gemaaid. De koper verbindt zich ertoe de aangekochte, doch niet volledig betaalde goederen, niet te verkopen, te verhuren of weg te schenken.
  Wij behouden ons het recht voor om integrale betaling van de goederen te eisen.
  Wij behouden ons daarboven het recht voor om de goederen terug te nemen op kosten van de klant onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

 12. Aanvaarding van wissels, cheques, orderbrieven of andere gespreide betaling vormen geen schuldvernieuwing en doen geen afbreuk aan het feit dat enkel onze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 13. Op al onze contracten is het Belgisch recht van toepassing en alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Brugge.